Kronika Piąty tydzień

Piątek, 24 Sierpnia, Dzień 32

Dzi­siej­szy dzień został poświę­co­ny na piel­grzym­kę do gro­bu sera­fic­kie­go ojca św. Fran­cisz­ka w Asy­żu i na udział w pro­fe­sji sym­plicz­nej naszych nowi­cju­szy.

Ojco­wie kapi­tul­ni dwo­ma auto­ka­ra­mi przy­by­li do Asy­żu na Mszę św. o godz. 11 w bazy­li­ce dol­nej. Litur­gii prze­wod­ni­czył mini­ster gene­ral­ny fr. Mar­co TASCA, zaś mistrz nowi­cju­szy fr. Fran­ce­sco LENTI przed­sta­wił 16 neo­pro­fe­sów róż­nych naro­do­wo­ści: Chor­wa­ta, Mek­sy­ka­ni­na (nale­żą­ce­go do kusto­dii w Wiel­kiej Bry­ta­nii i Irlan­dii), Hisz­pa­na, Niem­ca i pozo­sta­łych pocho­dzą­cych z róż­nych regio­nów Włoch.
W swo­jej homi­lii mini­ster gene­ral­ny przy­po­mniał wszyst­kim wezwa­nie do uka­zy­wa­nia Jezu­sa Chry­stu­sa w naszym życiu. To nie nasze zdol­no­ści ani osią­gnie­cia dają nam kró­le­stwo Boże, lecz doświad­cze­nie, któ­re Bóg może spra­wić, że będzie­my żyć Jego Duchem. Zachę­cił wszyst­kich zakon­ni­ków, aby nigdy nie prze­sta­li poszu­ki­wać Boga i Jego woli. Jak dzi­siej­szy patron św. Bar­tło­miej (Nata­na­el), powin­ni­śmy badać Pisma świę­te, aby razem z bra­tem roze­znać praw­dę. Nie posia­da­my praw­dy, tyl­ko dzie­li­my się nią z bliź­nim w Duchu Świę­tym.
Wzru­sza­ją­cym momen­tem uro­czy­sto­ści było oczy­wi­ście zło­że­nie ślu­bów cza­so­wych przez poszcze­gól­nych kan­dy­da­tów na ręce mini­stra gene­ral­ne­go. W tym szcze­gól­nym momen­cie ich życia emo­cje były odczu­wal­ne przez wszyst­kich.
Po zakoń­cze­niu Mszy św. ojco­wie kapi­tul­ni wzię­li udział w modli­twie przed docze­sny­mi szcząt­ka­mi św. Fran­cisz­ka. Pra­cę całe­go mie­sią­ca powie­rzo­no w ręce Wszech­mo­gą­ce­go za wsta­wien­nic­twem nasze­go zało­ży­cie­la, aże­by pod­ję­te decy­zje były zgod­ne z jego wzo­rem ewan­ge­licz­nym.
Świę­to­wa­nie zakoń­czy­ło się uro­czy­stą aga­pą bra­ter­ską w refek­ta­rzu świę­te­go kon­wen­tu w obec­no­ści miej­sco­wej wspól­no­ty oraz rodzin i przy­ja­ciół neo­pro­fe­sów.

kro­ni­karz: Fr. Aure­lio ERCOLI
tłum.: sg

 
Czwartek, 23 Sierpnia, Dzień 31
Sobota, 25 Sierpnia, Dzień 33

Related Posts