Harmonogram: Etapy przygotowania

2018
Gru­dzień 15

Tematy na kapitułę

Do dnia 15 grud­nia 2018 r. poszcze­gól­ni zakon­ni­cy i jurys­dyk­cje mogą nad­sy­łać do mini­stra gene­ral­ne­go pro­po­zy­cje tema­tów do omó­wie­nia na kapi­tu­le.

2019
Luty 11

Sprawozdania na kapitułę

Spra­woz­da­nia na kapi­tu­łę powin­ny być dostar­czo­ne do sekre­ta­ria­tu gene­ral­ne­go do dnia 11 lute­go 2019 r., tak aby moż­na było doko­nać koniecz­nych tłu­ma­czeń i prze­ka­zać je zain­te­re­so­wa­nym przed kapi­tu­łą.

Luty 17

Wezwania modlitewne

Jako czas zjed­no­cze­nia w modli­twie i zano­sze­nia bła­gań do Boga, nale­ży od 17 lute­go 2019 r. aż do zakoń­cze­nia kapi­tu­ły gene­ral­nej w każ­dej wspól­no­cie doda­wać do próśb w jutrz­ni i nie­szpo­rach wezwa­nia modli­tew­ne.

Marzec 16

Instrumentum laboris

Liczy­my na to, że do 16 mar­ca 2019 r. będzie­my mogli dostar­czyć ojcom kapi­tul­nym poszcze­gól­ne spra­woz­da­nia i Instru­men­tum labo­ris, prze­tłu­ma­czo­ne na róż­ne języ­ki.

Maj 18

Rozpoczęcie kapituły

Kapi­tu­ła roz­pocz­nie się w sobo­tę 18 maja 2019 r. o godz. 16.30 w Świę­tym Kon­wen­cie w Asy­żu.

Maj 25

Wybór ministra generalnego

Wybór mini­stra gene­ral­ne­go jest prze­wi­dzia­ny na 25 maja 2019 r.

Maj 28

Zmiana miejsca obrad

Kapi­tu­ła prze­no­si się z Asy­żu do Col­le­va­len­za.

Czer­wiec 18

Zakończenie kapituły

Orien­ta­cyj­na data zakoń­cze­nia kapi­tu­ły to wto­rek 18 czerw­ca 2019 r.