Harmonogram prac

Wtorek 24 lipca: 

 • po połu­dniu: przy­jazd do Nemi i for­mal­ne roz­po­czę­cie Kapituły

Środa 25 lipca: 

 • do połu­dnia: sesja 1
 • po połu­dniu: sesja 1

Czwartek 26 lipca: 

 • do połu­dnia: klu­czo­we kwe­stie do rozstrzygnięcia
 • po połu­dniu: klu­czo­we kwe­stie do rozstrzygnięcia

Piątek 27 lipca: 

 • do połu­dnia: kry­te­ria inspi­ra­cji prac nad rewi­zją Konstytucji
 • po połu­dniu: kry­te­ria inspi­ra­cji prac nad rewi­zją Konstytucji

Sobota 28 lipca:

 • do połu­dnia: tek­sty alter­na­tyw­ne obec­ne w pro­jek­cie nowych Konstytucji
 • po połu­dniu: tek­sty alter­na­tyw­ne obec­ne w pro­jek­cie nowych Konstytucji

Niedziela 29 lipca: wolne

Poniedziałek 30 lipca:

 • dzień sku­pie­nia: gło­si bp Rober­to CARBONI OFMConv

Wtorek 31 lipca: 

 • do połu­dnia: Część I, Wpro­wa­dze­nie ducho­we (8 paragrafów)
 • po połu­dniu: Część I, roz­dział I (9 paragrafów)

Środa 01 sierpnia: 

 • do połu­dnia: Część I, roz­dział II (14 paragrafów)
 • po połu­dniu: Część I, roz­dział III (posłu­szeń­stwo) (16 paragrafów)

Czwartek 02 sierpnia: 

 • do połu­dnia: Część I, roz­dział III (ubó­stwo) (25 paragrafów)
 • po połu­dniu: Część I, roz­dział III (czy­stość) (7 paragrafów)

Piątek 03 sierpnia: 

 • do połu­dnia: Część I, roz­dział IV (21 paragrafów)
 • po połu­dniu: Część II, Wpro­wa­dze­nie ducho­we (12 paragrafów)

Sobota 04 sierpnia: 

 • do połu­dnia: Część II, roz­dział I (7 paragrafów)
 • po połu­dniu: Część II, roz­dział II (15 paragrafów)

Niedziela 05 sierpnia: wolne

Poniedziałek 06 sierpnia: 

 • do połu­dnia: Część II, roz­dział III (17 paragrafów)
 • po połu­dniu: Część II, roz­dział IV (12 paragrafów)

Wtorek 07 sierpnia: 

 • do połu­dnia: Część III, Wpro­wa­dze­nie ducho­we (10 paragrafów)
 • po połu­dniu: Część III, roz­dział I (27 paragrafów)

Środa 08 sierpnia: 

 • do połu­dnia: Część III, roz­dział II (18 paragrafów)
 • po połu­dniu: wolne

Czwartek 09 sierpnia: 

 • do połu­dnia: Część III, roz­dział III (6 para­gra­fów) i roz­dział IV (7 paragrafów)
 • po połu­dniu: roz­dział V (9 paragrafów)

Piątek 10 sierpnia: 

 • do połu­dnia: Część III, roz­dział VI (23 paragrafów)
 • po połu­dniu: Część III, roz­dział VI (kon­ty­nu­acja)

Sobota 11 sierpnia: 

 • do połu­dnia: Gło­so­wa­nie koń­czą­ce pierw­szy tydzień obrad
 • po połu­dniu: wolne

Niedziela 12 sierpnia: wolne

Poniedziałek 13 sierpnia: 

 • do połu­dnia: Część IV, Wpro­wa­dze­nie ducho­we (10 paragrafów)
 • po połu­dniu: Część IV, roz­dział I (11 paragrafów)

Wtorek 14 sierpnia: 

 • do połu­dnia: Część IV, roz­dział II (40 paragrafów)
 • po połu­dniu: Część IV, roz­dział II (kon­ty­nu­acja)

Środa 15 sierpnia: wolne

Czwartek 16 sierpnia: 

 • do połu­dnia: Część IV, roz­dział III (26 paragrafów)
 • po połu­dniu: Część IV, roz­dział IV (18 paragrafów)

Piątek 17 sierpnia:

 • do połu­dnia: Część V, Wpro­wa­dze­nie ducho­we (9 paragrafów)
 • po połu­dniu: roz­dział I (30 paragrafów)

Sobota 18 sierpnia: 

 • do połu­dnia: Część V, roz­dział II (17 paragrafów)
 • po połu­dniu: wolne

Niedziela 19 sierpnia: wolne

Poniedziałek 20 sierpnia: 

 • do połu­dnia: Część V, roz­dział III (11 para­gra­fów) roz­dział IV (7 paragrafów)
 • po połu­dniu: Część V, roz­dział V (24 paragrafów)

Wtorek 21 sierpnia: 

 • do połu­dnia: Część V, roz­dział VI (29 paragrafów)
 • po połu­dniu: Część V, roz­dział VII (11 para­gra­fów) e roz­dział VI, Wpro­wa­dze­nie ducho­we (10 paragrafów)

Środa 22 sierpnia:

 • do połu­dnia: Część VI, roz­dział I (14 para­gra­fów), roz­dział II (36 paragrafów)
 • po połu­dniu: Część VI, roz­dział II (kon­ty­nu­acja)

Czwartek 23 sierpnia: 

 • do połu­dnia: Część VI, roz­dział III (6 para­gra­fów), roz­dział IV (8 para­gra­fów), roz­dział V (9 paragrafów)
 • po połu­dniu: Część VI, roz­dział VI (6 para­gra­fów), roz­dział VII (7 paragrafów)

Piątek 24 sierpnia: Pielgrzymka do Asyżu

Sobota 25 sierpnia: 

 • do połu­dnia: roz­dział VIII (5 para­gra­fów), roz­dział IX (13 paragrafów)
 • po połu­dniu: gło­so­wa­nie koń­czą­ce Kapitułę