Wezwania w intencji Kapituły

Od 17 lutego do 18 maja 2019

Jutrz­nia:
Naj­wyż­szy Dobry Panie, nasza wspól­no­ta bra­ter­ska przy­go­to­wu­je się do cele­bra­cji Kapi­tu­ły generalnej:
- odnów w nas ducha Ewangelii. 

Nie­szpo­ry:
Ojcze, spra­wi­łeś że Twój słu­ga Fran­ci­szek stał się żywym obra­zem Two­je­go Syna,
- obdarz nas Two­ją łaską, aby­śmy i my mogli być świa­dec­twem Ewan­ge­lii w świecie.

 

Od 19 maja do 18 czerwca 2019

Jutrz­nia:
Naj­wyż­szy Dobry Panie, nasza wspól­no­ta bra­ter­ska cele­bru­je Kapi­tu­łę generalną:
- odnów w nas entu­zjazm i gor­li­wość naszych naj­wcze­śniej­szych dni

Nie­szpo­ry:
Ojcze, wezwa­łeś Two­je­go słu­gę Fran­cisz­ka do kon­tem­pla­cji, do wspól­no­ty, do misji:
- obdarz Mini­stra gene­ral­ne­go i jego Defi­ni­to­rium łaską rozumienia
w jaki spo­sób pro­wa­dzić nas w stro­nę życia coraz bar­dziej kon­tem­pla­cyj­ne­go, bra­ter­skie­go i misyjnego.