Kronika Piąty tydzień

Poniedziałek, 20 Sierpnia, Dzień 28

Dzi­siaj obcho­dzi­li­śmy wspo­mnie­nie św. Ber­nar­da, opa­ta i dok­to­ra Kościo­ła. Mszy św. prze­wod­ni­czył fr. Mario CASTRO MARTÍNEZ, mini­ster pro­win­cjal­ny pro­win­cji Naszej Pani z Guada­lu­pe w Mek­sy­ku.

W homi­lii fr. Jude wyja­śnił Ewan­ge­lię o „boga­tym mło­dzień­cu”. W swo­im roze­zna­niu powo­ła­nia św. Fran­ci­szek z Asy­żu oparł się wła­śnie na tym tek­ście w wer­sji św. Mar­ka. W cen­trum wyda­rze­nia znaj­du­je się Jezus, spo­glą­da­ją­cy z miło­ścią na mło­dzień­ca, któ­ry nie jest w sta­nie przy­jąć w peł­ni Jego sło­wa. Nasze powo­ła­nie, podob­nie jak decy­zje i obo­wiąz­ki, musi zawsze opie­rać się na miłu­ją­cym spoj­rze­niu Jezu­sa.
Na posie­dze­niu kapi­tul­nym kon­ty­nu­owa­no gło­so­wa­nia nad szó­stą czę­ścią kon­sty­tu­cji, doty­czą­cą posłu­gi wła­dzy. Zatwier­dzo­ne tek­sty odno­szą się do kapi­tu­ły gene­ral­nej, mini­stra gene­ral­ne­go, kapi­tu­ły pro­win­cjal­nej, mini­stra pro­win­cjal­ne­go i kusto­sza. Znaj­du­je­my się już przy ostat­nich para­gra­fach odna­wia­nych kon­sty­tu­cji i trzo­nem dys­ku­sji jest ustrój naszej wspól­no­ty bra­ter­skiej.
W auli wyświe­tlo­no wideo o Kera­la (Indie), gdzie rów­nież nasi współ­bra­cia dozna­ją bar­dzo poważ­nych kło­po­tów w wyni­ku mon­su­nów, któ­re spo­wo­do­wa­ły wie­le ofiar, a licz­ne rodzi­ny pozba­wi­ły domów.
Z kolei prze­gło­so­wa­no kil­ka „iuxta modum”, w tym zmia­nę doty­czą­cą Sera­phi­cum. Ośro­dek for­ma­cyj­ny ma być miej­scem prze­ży­wa­nia „dia­lo­gu, spo­tka­nia, sza­cun­ku do róż­nych kul­tur (mię­dzy­kul­tu­ro­wość) i doświad­cze­nia uni­wer­sal­ne­go cha­rak­te­ru zako­nu”.
Uzu­peł­nio­no też tekst nawią­zu­ją­cy do naszych świę­tych fran­cisz­kań­skich i w spo­sób szcze­gól­ny wspo­mnia­no św. Kla­rę z Asy­żu jako dosko­na­łą naśla­dow­czy­nię sera­fic­kie­go ojca.

kro­ni­karz: Fr. Aure­lio ERCOLI
tłum.: sg

Dziś zasta­no­wię się nad frag­men­tem Ewan­ge­lii św. Mate­usza, jed­nym z trzech, któ­re św. Fran­ci­szek odkrył nawie­dza­jąc kościół św. Miko­ła­ja, aby roze­znać co powi­nien czy­nić, zgod­nie z opi­sem św. Bona­wen­tu­ry. Kaza­nie jest opar­te na wizy­cie, któ­rą latem tego roku fr. Mar­co TASCA, fr. James McCUR­RY i fr. Ciprian BUDAU zło­ży­li w Wal­ters Art Museum. Byli tam, aby obej­rzeć mszał, któ­ry licz­ni ucze­ni uwa­ża­ją za ten otwar­ty w owym dniu przez św. Fran­cisz­ka.

Nasi współ­bra­cia odkry­li, że mszał nie zawie­ra frag­men­tu Ewan­ge­lii Mate­usza, nato­miast ma para­lel­ny frag­ment z Ewan­ge­lii Mar­ka. Gdy spoj­rze­li na stro­nę zawie­ra­ją­cą ten frag­ment, fr. James zauwa­żył, że pierw­sze sło­wa brzmią: „dele­xit eum” („umi­ło­wał go”) i nawią­zu­ją do fak­tu, że Jezus z miło­ścią wej­rzał na boga­te­go mło­dzień­ca. Żąda­nie Jezu­sa, aby sprze­dał wszyst­ko co posia­dał i roz­dał ubo­gim, opie­ra­ło się na fak­cie, że On go umi­ło­wał. Nie było to narzu­ce­nie, a raczej wyraz miło­ści. Sko­ro był to pierw­szy frag­ment, któ­ry prze­czy­tał Fran­ci­szek, moż­na łatwo zro­zu­mieć, że wszyst­kie trzy były poj­mo­wa­ne jako zapro­sze­nie do miło­ści.

Nasze powo­ła­nie do pokut­ne­go sty­lu życia, nasze powo­ła­nie do umie­ra­nia dla samych sie­bie bazu­je na miło­ści Jezu­sa, któ­ry ocze­ku­je od nas podob­ne­go dawa­nia miło­ści. Nie jest to narzu­ca­nie, któ­re cią­ży na nas. Jest to wyraz tego, jak bar­dzo Jezus nas kocha. On kocha nas aż do śmier­ci – swo­jej i naszej.

 
Niedziela, 19 Sierpnia, Dzień 27
Wtorek, 21 Sierpnia, Dzień 29

Related Posts