Logo Kapituły

ŁUKASZ BOCHENEK

LOGO KAPITUŁY GENERALNEJ ZWYCZAJNEJ 2019 zaczerp­nę­ło swo­ją ideę z obcho­dów osiem­set­le­cia misji św. Fran­cisz­ka na Bli­skim Wscho­dzie i jego spo­tka­nia z suł­ta­nem. Obraz słoń­ca, cie­płe kolo­ry i meczet w tle, przy­wo­łu­je na pamięć doświad­cze­nie Sera­fic­kie­go Ojca w jego pra­gnie­niu nie­sie­nia Ewan­ge­lii aż po krań­ce świata.
W cen­trum ilu­stra­cji znaj­du­je się księ­ga sło­wa Boże­go, któ­re może zostać przy­ję­te przez ludzi dzię­ki mocy Ducha Świę­te­go, tu przed­sta­wio­ne­go pod posta­cią gołę­bi­cy. Jeśli zabrak­nie otwar­cia się na nad­przy­ro­dzo­ność, jaki­kol­wiek dia­log będzie bar­dzo trud­ny, księ­ga Pisma Świę­te­go nie będzie wysłu­cha­na, pozo­sta­nie sło­wem nie­zdol­nym do wcie­le­nia się w naszym świe­cie, gdzie ludzie tak bar­dzo róż­nią się mię­dzy sobą kul­tu­ra­mi i religiami.
Za ple­ca­mi Fran­cisz­ka widzi­my bra­ta Leona; sym­bo­li­zu­je on przy­szłość Zako­nu, któ­ry wsłu­chu­je się w cha­ry­zmat począt­ku; ma otwar­te ramio­na w geście przyj­mo­wa­nia ludzi jako bra­ci, bez wzglę­du na róż­ni­ce spo­łecz­ne i kulturowe.

Te obra­zy mają wska­zy­wać dro­gę, jaką pra­gnie podą­żyć Kapi­tu­ła gene­ral­na zwy­czaj­na: wsłu­chu­jąc się w Ewan­ge­lię i w doświad­cze­nie św. Fran­cisz­ka, bra­cia anga­żu­ją się w dia­log i gło­sze­nie Dobrej Nowi­ny każ­dej rze­czy­wi­sto­ści ludzkiej.

Autor: fr. Paolo M. BOCCI