List zwołujący

Naj­droż­si Bra­cia,
ponie­waż już nad­szedł czas, w opar­ciu o nor­my Kon­sty­tu­cji (nr 171 §1) i Sta­tu­tów gene­ral­nych (nr 106 §1), niniej­szym listem

ogła­szam i zwo­łu­ję 202. kapi­tu­łę gene­ral­ną,

któ­ra roz­pocz­nie się w sobo­tę 18 maja 2019 r. o godz. 16.30 w Świę­tym Kon­wen­cie w Asy­żu; orien­ta­cyj­na data jej zakoń­cze­nia to wto­rek 18 czerw­ca 2019 r.

Jak już zosta­li­ście poin­for­mo­wa­ni (listem z 30 sierp­nia 2018 r.), kapi­tu­ła roz­pocz­nie się w Świę­tym Kon­wen­cie w Asy­żu i będzie kon­ty­nu­owa­na (od 28 maja) w Sank­tu­arium Miło­ści Miło­sier­nej w Col­le­va­len­za (Peru­gia, Wło­chy).
Przy­jaz­dy do Asy­żu prze­wi­dzia­ne są na pią­tek 17 i sobo­tę 18 maja do połu­dnia, zaś wyjaz­dy – poczy­na­jąc od dnia 18 czerw­ca 2019 r.

Poni­żej kil­ka punk­tów, któ­re odno­szą się do naj­bliż­szej kapi­tu­ły:

1. Człon­ko­wie zwy­czaj­ni kapi­tu­ły.

A. Przy­po­mi­nam, co sta­no­wią Kon­sty­tu­cje zako­nu w nr. 173:
§ 1. Uczest­ni­ka­mi w poszcze­gól­nych sesjach kapi­tu­ły gene­ral­nej zwy­czaj­nej są: mini­ster gene­ral­ny, byli mini­stro­wie gene­ral­ni, defi­ni­to­rzy gene­ral­ni, mini­stro­wie pro­win­cjal­ni, kusto­sze gene­ral­ni i pro­win­cjal­ni, dele­ga­ci pro­win­cji zgod­nie z nor­mą Sta­tu­tów gene­ral­nych (Stat. gen., nr 107).
§ 2. Mini­stra pro­win­cjal­ne­go albo kusto­sza, mają­ce­go uza­sad­nio­ną prze­szko­dę, zastę­pu­je wika­riusz, a gdy­by i on na kapi­tu­łę przy­być nie mógł, wła­ści­wy prze­ło­żo­ny wysy­ła dele­ga­ta.

B. Ponad­to, w dro­dze wyjąt­ku, tyl­ko w tej Kapi­tu­le gene­ral­nej zwy­czaj­nej, przy jed­no­myśl­nym popar­ciu defi­ni­to­rium gene­ral­ne­go i po uzy­ska­niu od Kon­gre­ga­cji ds. Insty­tu­tów Życia Kon­se­kro­wa­ne­go i Sto­wa­rzy­szeń Życia Apo­stol­skie­go (odpo­wiedź z 25 paź­dzier­ni­ka 2018 r.) zgo­dy na uchy­le­nie pra­wa wła­sne­go Zako­nu, będzie uczest­ni­czyć ple­no iure rów­nież sied­miu bra­ci zakon­nych (po jed­nym z każ­dej fede­ra­cji). Zosta­li oni wybra­ni przez Defi­ni­to­rium gene­ral­ne, w opar­ciu o wska­za­nia prze­wod­ni­czą­cych poszcze­gól­nych fede­ra­cji.

2. Słu­cha­cze na kapi­tu­le.

Zgod­nie ze Sta­tu­ta­mi gene­ral­ny­mi, jako „słu­cha­cze” w kapi­tu­le gene­ral­nej uczest­ni­czą:
dele­gat mini­stra pro­win­cjal­ne­go, pod warun­kiem, że dele­ga­tu­ra pro­win­cjal­na ist­nie­je for­mal­nie przy­naj­mniej od dzie­się­ciu lat i że rezy­du­je w niej przy­naj­mniej dzie­się­ciu zakon­ni­ków (Stat. gen., nr 10 §3);
— pro­ku­ra­tor gene­ral­ny, eko­nom gene­ral­ny, sekre­tarz ds. for­ma­cji i sekre­tarz ds. ani­ma­cji misyj­nej (Stat. gen., nr 120, 121, 30 §2, 66 §4).

3. Spra­woz­da­nia do przed­sta­wie­nia w auli pod­czas kapi­tu­ły gene­ral­nej.

Prze­bieg kapi­tu­ły będzie odby­wać się zgod­nie ze wska­za­nia­mi Dyrek­to­rium cele­bra­cji kapi­tu­ły gene­ral­nej (Stat. gen., nr 96) i prze­wi­du­je, że w auli zosta­ną odczy­ta­ne w cało­ści (Stat. gen., nr 117 §3) jedy­nie: a) spra­woz­da­nie mini­stra gene­ral­ne­go, któ­re będzie wyra­ża­ło sta­no­wi­sko zarzą­du zako­nu (a zatem będzie opra­co­wa­ne z udzia­łem asy­sten­tów gene­ral­nych i z wkła­dem wnie­sio­nym przez kon­fe­ren­cje i fede­ra­cje); b) spra­woz­da­nie pro­ku­ra­to­ra zako­nu; c) spra­woz­da­nie eko­no­ma gene­ral­ne­go.
Z pozo­sta­łych ośmiu spra­woz­dań prze­wi­dzia­nych w Sta­tu­tach gene­ral­nych (nr 117 §1), a tak­że z dzie­wią­te­go, czy­li doty­czą­ce­go rewi­zji Kon­sty­tu­cji, zosta­ną przed­sta­wio­ne jedy­nie stresz­cze­nia, po czym będzie moż­li­wość krót­kie­go prze­dys­ku­to­wa­nia tre­ści z poszcze­gól­ny­mi spra­woz­daw­ca­mi. Peł­ne zaś tek­sty spra­woz­dań zosta­ną roze­sła­ne z wyprze­dze­niem.
Pro­si­my zatem o nade­sła­nie wszyst­kich spra­woz­dań do sekre­ta­ria­tu gene­ral­ne­go do dnia 11 lute­go 2019 r., tak aby moż­na było doko­nać koniecz­nych tłu­ma­czeń i dostar­czyć je przed kapi­tu­łą. Pro­szę też poszcze­gól­nych spra­woz­daw­ców o przy­go­to­wa­nie pisem­ne­go stresz­cze­nia do przed­ło­że­nia na kapi­tu­le, bio­rąc pod uwa­gę poda­ne przez sekre­ta­riat gene­ral­ny wska­za­nia cza­so­we doty­czą­ce pre­zen­ta­cji.

4. Zagad­nie­nia do omó­wie­nia na kapi­tu­le – Instru­men­tum labo­ris.

Instru­men­tum labo­ris będzie skła­da­ło się zasad­ni­czo z czte­rech czę­ści:

  1. Poszcze­gól­ne wnio­ski. Do dnia 15 grud­nia 2018 r. poszcze­gól­ni zakon­ni­cy i jurys­dyk­cje mogą nad­sy­łać do mini­stra gene­ral­ne­go pro­po­zy­cje tema­tów do omó­wie­nia na kapi­tu­le.
  2. Sta­tu­ty gene­ral­ne. W celu uzu­peł­nie­nia pra­wa wła­sne­go zako­nu (skła­da­ją­ce­go się z Kon­sty­tu­cji zatwier­dzo­nych przez kapi­tu­łę gene­ral­ną nad­zwy­czaj­ną w 2018 r. i ocze­ku­ją­cych na for­mal­ne zatwier­dze­nie przez Kon­gre­ga­cję ds. Insty­tu­tów Życia Kon­se­kro­wa­ne­go i Sto­wa­rzy­szeń Życia Apo­stol­skie­go) kapi­tu­ła gene­ral­na 2019 jest wezwa­na do zatwier­dze­nia odno­wio­nych Sta­tu­tów gene­ral­nych.
  3. Disce­po­la­to fran­ce­sca­no będzie sta­no­wić część C Instru­men­tum labo­ris.
  4. Ratio stu­dio­rum będzie sta­no­wić część D.

Liczy­my na to, że do 16 mar­ca 2019 r. będzie­my mogli dostar­czyć ojcom kapi­tul­nym poszcze­gól­ne spra­woz­da­nia i Instru­men­tum labo­ris, prze­tłu­ma­czo­ne na róż­ne języ­ki. Pole­cam mini­strom i kusto­szom rze­tel­ne zba­da­nie całej doku­men­ta­cji i uczy­nie­nie jej przed­mio­tem reflek­sji z odno­śny­mi defi­ni­to­ria­mi, na spo­tka­niach pro­win­cjal­nych lub w podob­ny spo­sób, tak aby dostar­czyć na kapi­tu­łę gene­ral­ną cen­ny mate­riał dla wery­fi­ka­cji i pla­no­wa­nia życia zako­nu.

5. Data wybo­ru mini­stra gene­ral­ne­go.

Wybór mini­stra gene­ral­ne­go jest prze­wi­dzia­ny na 25 maja 2019 r.

 

Naj­droż­si bra­cia, kapi­tu­ła gene­ral­na jest „naj­wyż­szą wła­dzą w całym zako­nie” (Kon­sty­tu­cje, nr 156 §1) i sta­no­wi tak­że oka­zję do wery­fi­ka­cji i wzro­stu życia naszej rodzi­ny.
Według myśli św. ojca Fran­cisz­ka, bra­cia na kapi­tu­le na pierw­szym miej­scu powin­ni „oma­wiać spra­wy Boże” (Rnz 18, 1: FF 50): kapi­tu­ła jest inten­syw­nym cza­sem modli­twy i wia­ry, w któ­rym zakon pra­gnie umie­ścić pry­mat Boga w cen­trum swo­je­go życia i swo­ich wybo­rów.
Kapi­tu­ła jest też cza­sem bra­ter­skie­go spo­tka­nia, wymia­ny doświad­czeń, wza­jem­ne­go ubo­ga­ce­nia się: obec­ność wie­lu bra­ci z roz­ma­itych kul­tur, pocho­dzą­cych z róż­nych stron świa­ta, pogłę­bia poczu­cie rodzi­ny, a jed­no­cze­śnie poka­zu­je, jak ten sam cha­ry­zmat może być prze­ży­wa­ny w odmien­nych for­mach.
Jest to ponad­to czas poważ­nej i pra­co­wi­tej wery­fi­ka­cji, poprzez któ­rą zakon pyta się o swo­ją wier­ność cha­ry­zma­to­wi św. Fran­cisz­ka i szu­ka spo­so­bów, jak być wier­nym i mieć zna­cze­nie w naszych cza­sach i w naszym spo­łe­czeń­stwie.
Poza tym kapi­tu­ła ma za zada­nie zapla­no­wać dro­gę zako­nu na naj­bliż­sze sześć lat, wybie­ra­jąc nowy zarząd i wyty­cza­jąc linie dzia­ła­nia, pobu­dzo­na wezwa­nia­mi papie­ża Fran­cisz­ka do reflek­sji nad pro­roc­kim wymia­rem życia zakon­ne­go fran­cisz­kań­skie­go, kon­wen­tu­al­ne­go w Koście­le dzi­siaj.
Chciał­bym rów­nież przy­po­mnieć, że kapi­tu­ła gene­ral­na jest waż­nym momen­tem dla wszyst­kich zakon­ni­ków. Pro­szę wszyst­kich, by modli­li się o pomyśl­ny prze­bieg prac kapi­tul­nych, pro­szę o ofia­ro­wa­nie Bogu w tej inten­cji codzien­nych tru­dów i wyrze­czeń, a zwłasz­cza zwra­cam się do naszych bra­ci cho­rych o ofia­ro­wa­nie swo­ich cier­pień. Z kolei wszy­scy będą mogli z bli­ska śle­dzić prze­bieg prac kapi­tul­nych poprzez stro­ny inter­ne­to­we zako­nu.

Jako czas zjed­no­cze­nia w modli­twie i zano­sze­nia bła­gań do Boga, pole­cam, aby od 17 lute­go 2019 r. aż do zakoń­cze­nia kapi­tu­ły gene­ral­nej w każ­dej wspól­no­cie doda­wa­no do próśb w jutrz­ni i nie­szpo­rach wezwa­nia modli­tew­ne dołą­czo­ne do niniej­sze­go listu (lub inne odpo­wied­nio przy­go­to­wa­ne przez mini­strów i kusto­szy). Ponad­to w trak­cie kapi­tu­ły gene­ral­nej w każ­dej wspól­no­cie zako­nu nale­ży przez trzy dni odpra­wić Mszę św. o Duchu Świę­tym.

Powie­rzam ten czas przy­go­to­wa­nia i pra­ce kapi­tu­ły gene­ral­nej wsta­wien­nic­twu Nie­po­ka­la­nej Dzie­wi­cy, naszej Pani i Patron­ki, oraz sera­fic­kie­mu ojcu św. Fran­cisz­ko­wi. Życzę wam wszyst­kim wzro­stu w świę­to­ści życia.

Rzym, u Świę­tych Dwu­na­stu Apo­sto­łów, 16 listo­pa­da 2018 r.

Fr. Mar­co Tasca, Mini­ster gene­ral­ny
Fr. Vin­cen­zo Mar­co­li, Sekre­tarz gene­ral­ny

pobierz doku­ment (PDF)