Kronika Piąty tydzień

Czwartek, 23 Sierpnia, Dzień 31

O godz. 7.30 Mszy św. prze­wod­ni­czył wika­riusz pro­win­cji św. Józe­fa z Kuper­ty­nu w USA fr. Jacob CARAZO.

W homi­lii fr. Jude zachę­cił wszyst­kich do odno­wie­nia nasze­go przy­mie­rza z Bogiem, jak to sły­sze­li­śmy u pro­ro­ka Eze­chie­la. Uda­jąc się jutro do Asy­żu na uro­czy­stość zło­że­nia ślu­bów cza­so­wych, będzie­my mie­li oka­zję nawie­dze­nia gro­bu nasze­go sera­fic­kie­go ojca św. Fran­cisz­ka, a tym samym oso­bi­ste­go odno­wie­nia nasze­go przy­lgnię­cia do Ewan­ge­lii i do Regu­ły.
Dzi­siaj nie było obrad w auli kapi­tul­nej. Cały tekst dopie­ro co zatwier­dzo­nych nowych kon­sty­tu­cji jest do ponow­ne­go prze­czy­ta­nia i spraw­dze­nia, czy wszyst­kie arty­ku­ły i para­gra­fy są uło­żo­ne w odpo­wied­niej kolej­no­ści. Do zwe­ry­fi­ko­wa­nia i popra­wie­nia są też przy­pi­ski oraz ewen­tu­al­ne nie­do­cią­gnię­cia gra­ma­tycz­ne. Dzię­ku­je­my za tę bene­dyk­tyń­ską pra­cę sekre­ta­rzo­wi gene­ral­ne­mu kapi­tu­ły fr. Timo­thy KULBICKIEMU, sekre­ta­rzom-nota­riu­szom fr. Ema­nu­ele RIMOLI i fr. Silve­stru BEJAN, pro­ku­ra­to­ro­wi gene­ral­ne­mu fr. Mau­ri­zio DI PAOLO i fr. Víc­tor MORA z CERC.
Jeste­śmy już u schył­ku prac kapi­tul­nych. Jutro odbę­dzie się piel­grzym­ka do Asy­żu, a w sobo­tę gło­so­wa­nia koń­co­we.

kro­ni­karz: Fr. Aure­lio ERCOLI
tłum.: sg

W pierw­szym czy­ta­niu wysłu­cha­li­śmy pro­ro­ka Eze­chie­la, któ­ry zapo­wia­da odno­wę naro­du izra­el­skie­go. Lud prze­by­wa­ją­cy na wygna­niu zosta­nie wezwa­ny do powro­tu do swo­ich domów. Odno­wa jed­nak nie będzie zwy­kłą kwe­stią prze­pro­wadz­ki. Będzie głę­bo­ką prze­mia­ną posta­wy ludzi. Zosta­ną oni oczysz­cze­ni ze swo­ich grze­chów. Bóg odno­wi swo­je przy­mie­rze z nimi, zaś samo przy­mie­rze zosta­nie wypi­sa­ne w ich ser­cach.

Sta­re przy­mie­rze było zapi­sa­ne na kamien­nych tabli­cach. Izra­el kochał pra­wo, bo dzię­ki nie­mu lud znał zasa­dy i wie­dział, jak kro­czyć po dro­gach Pań­skich. Inne naro­dy sta­ro­żyt­ne­go świa­ta nie mia­ły tego wszyst­kie­go. Ale tabli­ce były tyl­ko czymś zewnętrz­nym. Nie zosta­ły wypi­sa­ne wewnątrz.

Przez mie­siąc zaj­mo­wa­li­śmy się rewi­zją kon­sty­tu­cji. Czy nadal są czymś zewnętrz­nym, napi­sa­ne na papie­rze, lap­to­pie bądź dys­ku? A może są wewnątrz i są wypi­sa­ne w naszych ser­cach? Jeste­śmy jak roz­pro­sze­ni Izra­eli­ci, wezwa­ni w tych dniach do powro­tu do domu, by podzie­lić się naszym doświad­cze­niem, by wyznać, że to wszyst­ko popro­wa­dzi nas i innych współ­bra­ci do głęb­sze­go nawró­ce­nia. Miej­my nadzie­ję, że kon­sty­tu­cje nie będą jedy­ną rze­czą odno­wio­ną. Miej­my nadzie­ję, że tak­że nasze ser­ca będą nowe.

 
Środa, 22 Sierpnia, Dzień 30
Piątek, 24 Sierpnia, Dzień 32

Related Posts