Czwarty tydzień Kronika

Niedziela, 19 Sierpnia, Dzień 27

W dzi­siej­szym dniu wol­nym od obrad w auli ojco­wie kapi­tul­ni wzię­li udział w mię­dzy­na­ro­do­wym mityn­gu „Gio­va­ni ver­so Assi­si”.

Wie­lu naszych współ­bra­ci wybra­ło się z Nemi do Rzy­mu, aby w naszej bazy­li­ce Dwu­na­stu Apo­sto­łów uczest­ni­czyć we Mszy św. o godz. 9.30 wraz z oko­ło 350-oso­bo­wą gru­pą mło­dzie­ży z róż­nych stron świa­ta.
Litur­gii prze­wod­ni­czył nasz mini­ster gene­ral­ny fr. Mar­co TASCA, któ­ry tym samym mógł powi­tać mło­dych i zachę­cić ich do poszu­ki­wa­nia pięk­na świę­to­ści, sto­sow­nie do myśli zawar­tej w haśle spo­tka­nia. Zgod­nie z pro­gra­mem, mityng zakoń­czył się na pla­cu św. Pio­tra, gdzie mło­dzież włą­czy­ła się w modli­twę Anioł Pań­ski z papie­żem Fran­cisz­kiem.
Mszy św. w ośrod­ku „Ad gen­tes” prze­wod­ni­czył fr. Timo­thy KULBICKI. W homi­lii zachę­cił do bycia wspa­nia­ło­myśl­ny­mi i wiel­ko­dusz­ny­mi, tak jak Pan Jezus, któ­ry ofia­ro­wu­je sie­bie same­go, sta­jąc się chle­bem dla nas. W modli­twie pamię­ta­no o skom­pli­ko­wa­nej sytu­acji w Wene­zu­eli i Kera­la (Indie), a tak­że o zmar­łym dziś ojcu kusto­sza świę­te­go kon­wen­tu asy­skie­go fr. Mau­ro GAMBETTI.

kro­ni­karz: Fr. Aure­lio ERCOLI
tłum.: sg

 
Sobota, 18 Sierpnia, Dzień 26
Poniedziałek, 20 Sierpnia, Dzień 28

Related Posts