Harmonogram prac

Wtorek 24 lipca:

 • po połu­dniu: przy­jazd do Nemi i for­mal­ne roz­po­czę­cie Kapi­tu­ły

Środa 25 lipca:

 • do połu­dnia: sesja 1
 • po połu­dniu: sesja 1

Czwartek 26 lipca:

 • do połu­dnia: klu­czo­we kwe­stie do roz­strzy­gnię­cia
 • po połu­dniu: klu­czo­we kwe­stie do roz­strzy­gnię­cia

Piątek 27 lipca:

 • do połu­dnia: kry­te­ria inspi­ra­cji prac nad rewi­zją Kon­sty­tu­cji
 • po połu­dniu: kry­te­ria inspi­ra­cji prac nad rewi­zją Kon­sty­tu­cji

Sobota 28 lipca:

 • do połu­dnia: tek­sty alter­na­tyw­ne obec­ne w pro­jek­cie nowych Kon­sty­tu­cji
 • po połu­dniu: tek­sty alter­na­tyw­ne obec­ne w pro­jek­cie nowych Kon­sty­tu­cji

Niedziela 29 lipca: wolne

Poniedziałek 30 lipca:

 • dzień sku­pie­nia: gło­si bp Rober­to CARBONI OFM­Conv

Wtorek 31 lipca: 

 • do połu­dnia: Część I, Wpro­wa­dze­nie ducho­we (8 para­gra­fów)
 • po połu­dniu: Część I, roz­dział I (9 para­gra­fów)

Środa 01 sierpnia:

 • do połu­dnia: Część I, roz­dział II (14 para­gra­fów)
 • po połu­dniu: Część I, roz­dział III (posłu­szeń­stwo) (16 para­gra­fów)

Czwartek 02 sierpnia:

 • do połu­dnia: Część I, roz­dział III (ubó­stwo) (25 para­gra­fów)
 • po połu­dniu: Część I, roz­dział III (czy­stość) (7 para­gra­fów)

Piątek 03 sierpnia:

 • do połu­dnia: Część I, roz­dział IV (21 para­gra­fów)
 • po połu­dniu: Część II, Wpro­wa­dze­nie ducho­we (12 para­gra­fów)

Sobota 04 sierpnia:

 • do połu­dnia: Część II, roz­dział I (7 para­gra­fów)
 • po połu­dniu: Część II, roz­dział II (15 para­gra­fów)

Niedziela 05 sierpnia: wolne

Poniedziałek 06 sierpnia:

 • do połu­dnia: Część II, roz­dział III (17 para­gra­fów)
 • po połu­dniu: Część II, roz­dział IV (12 para­gra­fów)

Wtorek 07 sierpnia:

 • do połu­dnia: Część III, Wpro­wa­dze­nie ducho­we (10 para­gra­fów)
 • po połu­dniu: Część III, roz­dział I (27 para­gra­fów)

Środa 08 sierpnia:

 • do połu­dnia: Część III, roz­dział II (18 para­gra­fów)
 • po połu­dniu: wol­ne

Czwartek 09 sierpnia:

 • do połu­dnia: Część III, roz­dział III (6 para­gra­fów) i roz­dział IV (7 para­gra­fów)
 • po połu­dniu: roz­dział V (9 para­gra­fów)

Piątek 10 sierpnia:

 • do połu­dnia: Część III, roz­dział VI (23 para­gra­fów)
 • po połu­dniu: Część III, roz­dział VI (kon­ty­nu­acja)

Sobota 11 sierpnia:

 • do połu­dnia: Gło­so­wa­nie koń­czą­ce pierw­szy tydzień obrad
 • po połu­dniu: wol­ne

Niedziela 12 sierpnia: wolne

Poniedziałek 13 sierpnia:

 • do połu­dnia: Część IV, Wpro­wa­dze­nie ducho­we (10 para­gra­fów)
 • po połu­dniu: Część IV, roz­dział I (11 para­gra­fów)

Wtorek 14 sierpnia:

 • do połu­dnia: Część IV, roz­dział II (40 para­gra­fów)
 • po połu­dniu: Część IV, roz­dział II (kon­ty­nu­acja)

Środa 15 sierpnia: wolne

Czwartek 16 sierpnia:

 • do połu­dnia: Część IV, roz­dział III (26 para­gra­fów)
 • po połu­dniu: Część IV, roz­dział IV (18 para­gra­fów)

Piątek 17 sierpnia:

 • do połu­dnia: Część V, Wpro­wa­dze­nie ducho­we (9 para­gra­fów)
 • po połu­dniu: roz­dział I (30 para­gra­fów)

Sobota 18 sierpnia:

 • do połu­dnia: Część V, roz­dział II (17 para­gra­fów)
 • po połu­dniu: wol­ne

Niedziela 19 sierpnia: wolne

Poniedziałek 20 sierpnia:

 • do połu­dnia: Część V, roz­dział III (11 para­gra­fów) roz­dział IV (7 para­gra­fów)
 • po połu­dniu: Część V, roz­dział V (24 para­gra­fów)

Wtorek 21 sierpnia:

 • do połu­dnia: Część V, roz­dział VI (29 para­gra­fów)
 • po połu­dniu: Część V, roz­dział VII (11 para­gra­fów) e roz­dział VI, Wpro­wa­dze­nie ducho­we (10 para­gra­fów)

Środa 22 sierpnia:

 • do połu­dnia: Część VI, roz­dział I (14 para­gra­fów), roz­dział II (36 para­gra­fów)
 • po połu­dniu: Część VI, roz­dział II (kon­ty­nu­acja)

Czwartek 23 sierpnia:

 • do połu­dnia: Część VI, roz­dział III (6 para­gra­fów), roz­dział IV (8 para­gra­fów), roz­dział V (9 para­gra­fów)
 • po połu­dniu: Część VI, roz­dział VI (6 para­gra­fów), roz­dział VII (7 para­gra­fów)

Piątek 24 sierpnia: Pielgrzymka do Asyżu

Sobota 25 sierpnia:

 • do połu­dnia: roz­dział VIII (5 para­gra­fów), roz­dział IX (13 para­gra­fów)
 • po połu­dniu: gło­so­wa­nie koń­czą­ce Kapi­tu­łę