Uczestnicy

Ministrowie generalni i Definitorium generalne

TASCA Fr. Mar­co Mini­ster gene­ral­ny
PROWINCJA WŁOSKA ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO (WŁOCHY PÓŁNOCNE)

GIERMEK Fr. Joachim ex-Mini­­ster gene­ral­ny
PROWINCJA MATKI BOŻEJ ANIELSKIEJ W USA

NOREL Fr. Jerzy Wika­riusz gene­ral­ny
PROWINCJA ŚW. MAKSYMILIANA M. KOLBEGO W POLSCE (GDAŃSK)

MARCOLI Fr. Vin­cen­zo Asy­stent gene­ral­ny, Sekre­tarz gene­ral­ny
PROWINCJA WŁOSKA ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO (WŁOCHY PÓŁNOCNE)

AGESTA CUEVAS Fr. Joaqu­ín Ángel Asy­stent gene­ral­ny FIMP
PROWINCJA NASZEJ PANI Z MONTSERRAT W HISZPANII

BAEK Fr. Bene­det­to Asy­stent gene­ral­ny FAMC
PROWINCJA ŚW. MAKYSMILIANA M. KOLBEGO W KOREI POŁUDNIOWEJ

CIUPIŃSKI Fr. Jacek Asy­stent gene­ral­ny FEMO
PROWINCJA MATKI BOŻEJ NIEPOKALANEJ W POLSCE (WARSZAWA)

HONTIĆ Fr. Mil­jen­ko Asy­stent gene­ral­ny CEF
PROWINCJA ŚW. HIERONIMA W CHORWACJI

TROVARELLI Fr. Car­los Asy­stent gene­ral­ny FALC
PROWINCJARIOPLATENSE” ŚW. ANTONIEGO Z PADWY W ARGENTYNIE I URUGWAJU

ŚWIĄTKOWSKI Fr. Tade­usz Asy­stent gene­ral­ny AFCOF
KUSTODIA PROWINCJALNA ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W KENII
Pro­win­cji św. Mak­sy­mi­lia­na M. Kol­be­go w Pol­sce (Gdańsk)

WINKLER Fr. Jude Mar­tin Asy­stent gene­ral­ny CFF
PROWINCJA MATKI BOŻEJ ANIELSKIEJ W USA

Ministrowie prowincjalni

ABEGG Fr. Vic­tor Mini­ster pro­win­cjal­ny
PROWINCJA ŚW. JÓZEFA Z KUPERTYNU W USA

ANTONINO Fr. Cosi­mo Mini­ster pro­win­cjal­ny
PROWINCJA NASZEGO SERAFICKIEGO OJCA ŚW. FRANCISZKA WE WŁOSZECH (NEAPOL))

BLAŽEVIĆ Fr. Josip Mini­ster pro­win­cjal­ny
PROWINCJA ŚW. HIERONIMA W CHORWACJI

BUONAMANO Fr. Fran­co Mini­ster pro­win­cjal­ny
PROWINCJA WŁOSKA ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU (WŁOCHY ŚRODKOWE)

CASTRO MARTÍNEZ Fr. Mario Mini­ster pro­win­cjal­ny
PROWINCJA NASZEJ PANI Z GUADALUPE W MEKSYKU

CHIMFWEMBE Fr. Richard Fran­cis Mini­ster pro­win­cjal­ny
PROWINCJA ŚWIĘTYCH PIERWSZYCH MĘCZENNIKÓW FRANCISZKAŃSKICH W ZAMBII

CUCCARO Fr. Aldo André Mini­ster pro­win­cjal­ny
PROWINCJARIOPLATENSE” ŚW. ANTONIEGO Z PADWY W ARGENTYNIE I URUGWAJU

DE OLIVEIRA Fr. Alo­isio Anto­nio Mini­ster pro­win­cjal­ny
PROWINCJA ŚW. FRANCISZKA W BRAZYLII

GIANNELLI Fr. Vin­cen­zo Maria Mini­ster pro­win­cjal­ny
PROWINCJA ŚWIĘTYCH MIKOŁAJA I ANIOŁA WE WŁOSZECH (APULIA)

GOŁĄB Fr. Marian Mini­ster pro­win­cjal­ny
PROWINCJA ŚW. ANTONIEGO i BŁ. JAKUBA STRZEMIĘ W POLSCE (KRAKÓW)

GRYŃ Fr. Sta­ni­sław Mini­ster pro­win­cjal­ny
PROWINCJA ŚWIĘTYCH CRYRYLA I METODEGO W REPUBLICE CZESKIEJ

GUZMÁN LUDEÑA Fr. Ángel Maria­no Mini­ster pro­win­cjal­ny
PROWINCJA NASZEJ PANI Z MONTSERRAT W HISZPANII

HELLMANN Fr. Way­ne Mini­ster pro­win­cjal­ny
PROWINCJA MB POCIESZYCIELKI STRAPIONYCH W USA

JEONG Fr. Mar­co Jin-Chol Mini­ster pro­win­cjal­ny
PROWINCJA ŚW. MAKSYMILIANA M. KOLBEGO W KOREI POŁUDNIOWEJ

LA BARBERA Fr. Gaspa­re Mini­ster pro­win­cjal­ny
PROWINCJA ŚWIĘTYCH AGATY I ŁUCJI WE WŁOSZECH (SYCYLIA)

MACIEJOWSKI Fr. Jan Mini­ster pro­win­cjal­ny
PROWINCJA ŚW. MAKSYMILIANA M. KOLBEGO W POLSCE (GDAŃSK)

McCUR­RY Fr. James Mini­ster pro­win­cjal­ny
PROWINCJA MATKI BOŻEJ ANIELSKIEJ W USA

PAYYAPPILLY Fr. Leo Mini­ster pro­win­cjal­ny
PROWINCJA ŚW. MAKSYMILIANA M. KOLBEGO W INDIACH

PETRIŞOR Fr. Teo­fil Mini­ster pro­win­cjal­ny
PROWINCJA ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP W RUMUNII

PYZIO Fr. Wie­sław Mini­ster pro­win­cjal­ny
PROWINCJA MATKI BOŻEJ NIEPOKALANEJ W POLSCE (WARSZAWA)

RAPACCHIALE Fr. Fran­co Mini­ster pro­win­cjal­ny
PROWINCJA ŚWIĘTYCH BERNARDYNA I ANIOŁA WE WŁOSZECH (ABRUZJA)

SALMIČ Fr. Igor Mini­ster pro­win­cjal­ny
PROWINCJA ŚW. JÓZEFA W SŁOWENII

SAMMUT Fr. Colin Char­les Wika­riusz pro­win­cjal­ny
PROWINCJA ŚW. PAWŁA APOSTOŁA NA MALCIE

SEITHER Fr. Bern­har­din Mini­ster pro­win­cjal­ny
PROWINCJA ŚW. ELŻBIETY W NIEMCZECH

TAKEUCHI Fr. Sera­fi­no Aki­hi­ko Mini­ster pro­win­cjal­ny
PROWINCJA NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP W JAPONII

VERONEZ MARIN Fr. Mar­ce­lo José Mini­ster pro­win­cjal­ny
PROWINCJA ŚW. MAKSYMILIANA M. KOLBEGO W BRAZYLII

VOLTAN Fr. Gio­van­ni Mini­ster pro­win­cjal­ny
PROWINCJA WŁOSKA ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO (WŁOCHY PÓŁNOCNE)

ZIELKE Fr. Micha­el Mini­ster pro­win­cjal­ny
PROWINCJA ŚW. BONAWENTURY W USA

Kustosze

Kusto­sze gene­ral­ni:

GAMBETTI Fr. Mau­ro Kustosz gene­ral­ny
KUSTODIA GENERALNA ŚWIĘTEGO KLASZTORU ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU WE WŁOSZECH (ASYŻ)

HARASIMOWICZ Fr. Dariusz Kustosz gene­ral­ny
KUSTODIA GENERALNA SERAFICKIEGO NASZEGO OJCA ŚW. FRANCISZKA W ROSJI

 

Kusto­sze pro­win­cjal­ni:

AUCLAIR Fr. Jean-Fra­­nço­­is Marie Kustosz pro­win­cjal­ny
KUSTODIA PROWINCJALNA ŚW. BONAWENTURY WE FRANCJI I BELGII
Pro­win­cji Wło­skiej św. Anto­nie­go Padew­skie­go (Wło­chy Pół­noc­ne)

AVENDAÑO MONSALVE Fr. José Luis Kustosz pro­win­cjal­ny
KUSTODIA PROWINCJALNA NASZEJ PANI Z COROMOTO W WENEZUELI
Pro­win­cji świę­tych Miko­ła­ja i Ange­lo we Wło­szech (Apu­lia
)

BŁASZAK Fr. Józef Kustosz pro­win­cjal­ny
KUSTODIA PROWINCJALNA ŚW. MAKSYMILIANA M. KOLBEGO W KANADZIE
Pro­win­cji św. Mak­sy­mi­lia­na M. Kol­be­go w Pol­sce (Gdańsk
)

BROCCA Fr. Daniel Kustosz pro­win­cjal­ny
KUSTODIA PROWINCJALNA ŚW. LEOPOLDA I ŚW. MIKOŁAJA Z FLÜE W AUSTRII I SZWAJCARII
Pro­win­cji św. Elż­bie­ty w Niem­czech

BUDĂU Fr. Ciprian Kustosz pro­win­cjal­ny
KUSTODIA PROWINCJALNA BŁ. AGNELLO Z PIZY W WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII
Pro­win­cji Mat­ki Bożej Aniel­skiej w USA

BULAI Fr. Anton Kustosz pro­win­cjal­ny
KUSTODIA PROWINCJALNA WSCHODU I ZIEMI ŚWIĘTEJ
Pro­win­cji św. Józe­fa Oblu­bień­ca NMP w Rumu­nii

CASTRO FARAH Fr. José Andrés Kustosz pro­win­cjal­ny
KUSTODIA PROWINCJALNA ŚW. FRANCISZKA W KOLUMBII
Pro­win­cji Naszej Pani z Mont­ser­rat w Hisz­pa­nii

CATALÁN  MELGAR Fr. Car­los Anto­nio Kustosz pro­win­cjal­ny
KUSTODIA PROWINCJALNA ŚW. FRANCISZKA W BOLIWII
Pro­win­cji św. Anto­nie­go i bł. Jaku­ba Strze­mię w Pol­sce (Kra­ków
)

DA SILVA Fr. Ronal­do Gomes Kustosz pro­win­cjal­ny
KUSTODIA PROWINCJALNA NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP W BRAZYLII
Pro­win­cji Mat­ki Bożej Aniel­skiej w USA

DOBLES ULLOLA Fr. Jor­ge ARTURO Kustosz pro­win­cjal­ny
KUSTODIA PROWINCJALNA MATKI MIŁOSIERDZIA W AMERYCE CENTRALNEJ
Pro­win­cji Mat­ki Bożej Pocie­szy­ciel­ki Stra­pio­nych w USA

KUTIERO Fr. Antho­ny Bezo Kustosz pro­win­cjal­ny
KUSTODIA PROWINCJALNA ŚW. ANTONIEGO W GHANIE
Pro­win­cji Wło­skiej św. Anto­nie­go Padew­skie­go (Wło­chy Pół­noc­ne
)

LESŇÁK Fr. Tomaš Kustosz pro­win­cjal­ny
KUSTODIA PROWINCJALNA NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP NA SŁOWACJI
Pro­win­cji św. Anto­nie­go i bł. Jaku­ba Strze­mię w Pol­sce (Kra­ków
)

MAFRA DOS SANTOS Fr. Cle­vis Kustosz pro­win­cjal­ny
KUSTODIA PROWINCJALNA ŚW. BONAWENTURY W BRAZYLII
Pro­win­cji Wło­skiej św. Fran­cisz­ka z Asy­żu (Wło­chy Środ­ko­we
)

MATEO Fr. Fran­cis Vic­tor Kustosz pro­win­cjal­ny
CUSTODIA PROWINCJALNA NIEPOKALANEGO POCZĘCIA I BŁ. BONAWENTURY Z POTENZA NA FILIPINACH
Pro­win­cji Nasze­go Sera­fic­kie­go Ojca św. Fran­cisz­ka we Wło­szech (Neapol)

SEMBIRING Fr. Maxi­mi­lia­nus Kustosz pro­win­cjal­ny
KUSTODIA PROWINCJALNA NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP W INDONEZJI
Pro­win­cji Wło­skiej św. Anto­nie­go Padew­skie­go (Wło­chy Pół­noc­ne
)

SZULC Fr. Kazi­mierz Kustosz pro­win­cjal­ny
KUSTODIA PROWINCJALNA ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W KENII
Pro­win­cji św. Mak­sy­mi­lia­na M. Kol­be­go w Pol­sce (Gdańsk
)

SZYMBORSKI Fr. Dariusz Kustosz pro­win­cjal­ny
KUSTODIA PROWINCJALNA ŚW. MAKSYMILIANA M. KOLBEGO W TANZANII
Pro­win­cji Mat­ki Bożej Nie­po­ka­la­nej w Pol­sce (War­sza­wa
)

TASSONE Fr. Gior­gio Wika­riusz kusto­dial­ny
KUSTODIA ROWINCJALNA ŚWIĘTYCH DANIELA I TOWARZYSZY MĘCZENNIKÓW WE WŁOSZECH (KALABRIA)
Pro­win­cji Nasze­go Sera­fic­kie­go Ojca św. Fran­cisz­ka we Wło­szech (Neapol
)

Delegaci

ABBASS Fr. Jobe Dele­gat pro­win­cjal­ny
PROWINCJA MATKI BOŻEJ ANIELSKIEJ W USA

AFRENTOAE Fr. Mihai Dele­gat pro­win­cjal­ny
PROWINCJA ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP W RUMUNII

BARTOS Fr. Miro­sław Dele­gat pro­win­cjal­ny
PROWINCJA MATKI BOŻEJ NIEPOKALANEJ W POLSCE (WARSZAWA)

BOCCI Fr. Paolo Dele­gat pro­win­cjal­ny
PROWINCJA WŁOSKA ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU (WŁOCHY ŚRODKOWE)

BORDIN Fr. Fabri­zio Dele­gat pro­win­cjal­ny
PROWINCJA WŁOSKA ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO (WŁOCHY PÓŁNOCNE)

BRIDIO Fr. Mau­ri­zio Dele­gat pro­win­cjal­ny
PROWINCJA WŁOSKA ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO (WŁOCHY PÓŁNOCNE)

DYBKA Fr. Paweł Dele­gat pro­win­cjal­ny
PROWINCJA ŚW. ANTONIEGO i BŁ. JAKUBA STRZEMIĘ W POLSCE (KRAKÓW)

KALINOWSKI Fr. Adam Dele­gat pro­win­cjal­ny
PROWINCJA ŚW. MAKSYMILIANA M. KOLBEGO W POLSCE (GDAŃSK)

KAYULA Fr. Timo­thy Mpa­lu­ka Dele­gat pro­win­cjal­ny
PROWINCJA ŚWIĘTYCH PIERWSZYCH MĘCZENNIKÓW FRANCISZKAŃSKICH W ZAMBII

KOPEĆ Fr. Zbi­gniew Dele­gat pro­win­cjal­ny
PROWINCJA MATKI BOŻEJ NIEPOKALANEJ W POLSCE (WARSZAWA)

KRĘT Fr. Tomasz Dele­gat pro­win­cjal­ny
PROWINCJA MATKI BOŻEJ NIEPOKALANEJ W POLSCE (WARSZAWA)

KULBICKI Fr. Timo­thy Dele­gat pro­win­cjal­ny
PROWINCJA MATKI BOŻEJ ANIELSKIEJ W USA

LEŻOHUPSKI Fr. Robert Dele­gat pro­win­cjal­ny
PROWINCJA ŚW. MAKSYMILIANA M. KOLBEGO W POLSCE (GDAŃSK)

MALINOWSKI Fr. Kazi­mierz Dele­gat pro­win­cjal­ny
PROWINCJA ŚW. ANTONIEGO i BŁ. JAKUBA STRZEMIĘ W POLSCE (KRAKÓW)

MICHOWICZ Fr. Prze­my­sław Dele­gat pro­win­cjal­ny
PROWINCJA ŚW. ANTONIEGO i BŁ. JAKUBA STRZEMIĘ W POLSCE (KRAKÓW)

MISARIU Fr. Iulian Dele­gat pro­win­cjal­ny
PROWINCJA ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP W RUMUNII

OLSZEWSKI Fr. Jan Dele­gat pro­win­cjal­ny
PROWINCJA MATKI BOŻEJ NIEPOKALANEJ W POLSCE (WARSZAWA)

PANIZZOLO Fr. Fran­ce­sco Dele­gat pro­win­cjal­ny
PROWINCJA WŁOSKA ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO (WŁOCHY PÓŁNOCNE)

PĂTRAŞCU Fr. Damian-Ghe­­o­r­ghe Dele­gat pro­win­cjal­ny
PROWINCJA ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP W RUMUNII

RAVAIOLI Fr. Fran­ce­sco Dele­gat pro­win­cjal­ny
PROWINCJA WŁOSKA ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO (WŁOCHY PÓŁNOCNE)

STROJECKI Fr. Sta­ni­sław Dele­gat pro­win­cjal­ny
PROWINCJA ŚW. ANTONIEGO i BŁ. JAKUBA STRZEMIĘ W POLSCE (KRAKÓW)

SZYMCZAK Fr. Tomasz Dele­gat pro­win­cjal­ny
PROWINCJA MATKI BOŻEJ NIEPOKALANEJ W POLSCE (WARSZAWA)

TANUCCI Fr. Albi­no Dele­gat pro­win­cjal­ny
PROWINCJA WŁOSKA ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU (WŁOCHY ŚRODKOWE)

VĂTĂMĂNELU Fr. Marius Dele­gat pro­win­cjal­ny
PROWINCJA ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP W RUMUNII

ZACHARIASZ Fr. Jaro­sław Dele­gat pro­win­cjal­ny
PROWINCJA ŚW. ANTONIEGO i BŁ. JAKUBA STRZEMIĘ W POLSCE (KRAKÓW)

Bracia nie-kapłani

CHOI Fr. Ale­xan­der Young Seon Dele­gat FAMC
PROWINCJA ŚW. MAKSYMILIANA M. KOLBEGO W KOREI POŁUDNIOWEJ

HORVAT Fr. Robert Dele­gat CEF
PROWINCJA ŚW. JÓZEFA W SŁOWENII

KOZIELSKI Fr. Robert Dele­gat FEMO
PROWINCJA ŚW. MAKSYMILIANA M. KOLBE W POLSCE (GDAŃSK)

MARDESIC Fr. Jack Dele­gat FIMP
KUSTODIA PROWINCJALNA ŚW. BONAWENTURY WE FRANCJI I BELGII

NTUMBILA Fr. Joseph Bwa­lya Dele­gat AFCOF
PROWINCJA ŚWIĘTYCH PIERWSZYCH MĘCZENNIKÓW FRANCISZKAŃSKICH W ZAMBII

PEREIRA XAVIER Fr. Rogério Dele­gat FALC
PROWINCJA ŚW. FRANCISZKA W BRAZYLII

SCHENK Fr. Joseph Stu­art Dele­gat CFF
PROWINCJA ŚW. BONAWENTURY W USA

BLOWEY Fra David Fran­cis Dele­gat pro­win­cjal­ny
DELEGATURA w AUSTRALII
Pro­win­cji św. Bona­wen­tu­ry w USA

DI PAOLO Fr. Mau­ri­zio Pro­ku­ra­tor gene­ral­ny
PROWINCJA ŚWIĘTYCH BERNARDYNA I ANGELO WE WŁOSZECH (ABRUZJA)

KAWA Fr. Sta­ni­sław Dele­gat pro­win­cjal­ny
DELEGATURA NA UKRAINIE
Pro­win­cji św. Anto­nie­go i bł. Jaku­ba Strze­mię w Pol­sce (Kra­ków)

MAZUREK Fr. Dariusz Dele­gat pro­win­cjal­ny
DELEGATURA W PERU
Pro­win­cji św. Anto­nie­go i bł. Jaku­ba Strze­mię w Pol­sce (Kra­ków)

MOONS Fr. Mathias Johan­nes Dele­gat pro­win­cjal­ny
DELEGATURA W HOLANDII
Pro­win­cji św. Elż­bie­ty w Niem­czech

PAGA Fr. Michał Dele­gat pro­win­cjal­ny
DELEGATURA W EKWADORZE
Pro­win­cji św. Mak­sy­mi­lia­na M. Kol­be w Pol­sce (Gdańsk)

PANTHIRUVELIL Fr. Louis Sekre­tarz gene­ral­ny SGF
PROWINCJA ŚW. MAKSYMILIANA M. KOLBEGO W INDIACH

PASTORELLI Fra Tul­lio Dele­gat pro­win­cjal­ny
DELEGATURA W CHILE
Pro­win­cji wło­skiej św. Anto­nie­go (Wło­chy Pół­noc­ne)

PAZHETSKI Fra Anto­ni Dele­gat pro­win­cjal­ny
DELEGATURA NA BIAŁORUSI
Pro­win­cji Mat­ki Bożej Nie­po­ka­la­nej w Pol­sce (War­sza­wa)

ROBAK Fra Krzysz­tof Dele­gat pro­win­cjal­ny
DELEGATURA W NIEMCZECH
Pro­win­cji św. Mak­sy­mi­lia­na M. Kol­be w Pol­sce (Gdańsk)

ROSA Fr. Nico­la Eko­nom gene­ral­ny
PROWINCJA ŚWIĘTYCH MIKOŁAJA I ANGELO WE WŁOSZECH (APULIA)

SALOMON Fr. Adam Dele­gat pro­win­cjal­ny
DELEGATURA W NIEMCZECH
Pro­win­cji Mat­ki Bożej Nie­po­ka­la­nej w Pol­sce (War­sza­wa)

ŚLIWIŃSKI Fr. Sta­ni­sław Dele­gat pro­win­cjal­ny
DELEGATURA W NIEMCZECH
Pro­win­cji św. Anto­nie­go i bł. Jaku­ba Strze­mię w Pol­sce (Kra­ków)

WYSOCZAŃSKI Fr. Jaro­sław Sekre­tarz gene­ral­ny SGAM
PROWINCJA ŚW. ANTONIEGO i BŁ. JAKUBA STRZEMIĘ W POLSCE (KRAKÓW)

KULBICKI Fr. Timo­thy Sekre­tarz gene­ral­ny Kapi­tu­ły
PROWINCJA MATKI BOŻEJ ANIELSKIEJ W USA

MORA MESÉN Fr. Víc­tor Manu­el Vice-sekre­tarz gene­ral­ny Kapi­tu­ły
KUSTODIA PROWINCJALNA MATKI MIŁOSIERDZIA W AMERYCE CENTRALNEJ
Pro­win­cji Mat­ki Bożej Pocie­szy­ciel­ki Stra­pio­nych w USA

RIMOLI Fr. Ema­nu­ele Sekre­tarz Nota­riusz
KUSTODIA PROWINCJALNA ŚWIĘTYCH DANIELA I TOWARZYSZY MĘCZENNIKÓW WE WŁOSZECH (KALABRIA)
Pro­win­cji Nasze­go Sera­fic­kie­go Ojca św. Fran­cisz­ka we Wło­szech (Neapol
)

BEJAN Fr. Silve­stro Vice-sekre­tarz Nota­riusz
PROWINCJA ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP W RUMUNII

Odpowiedzialni

BALINT Fr. Mar­cel współ­pra­cow­nik ds. litur­gii i śpie­wu
PROWINCJA ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP W RUMUNII

DI PAOLO Fr. Mau­ri­zio współ­pra­cow­nik ds. litur­gii
PROWINCJA ŚWIĘTYCH BERNARDYNA I ANIOŁA WE WŁOSZECH (ABRUZJA)

ERCOLI Fr. Aure­lio współ­pra­cow­nik Sekre­ta­ria­tu
PROWINCJA WŁOSKA ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU (WŁOCHY ŚRODKOWE)

REDONDO Fr. Valen­tín współ­pra­cow­nik ds. ani­ma­cji bra­ter­skiej
PROWINCJA NASZEJ PANI Z MONTSERRAT W HISZPANII

WRÓBEL Fr. Ryszard Biu­ro ds. komu­ni­ka­cji
PROWINCJA ŚW. ANTONIEGO i BŁ. JAKUBA STRZEMIĘ W POLSCE (KRAKÓW)

WYSOCZAŃSKI Fr. Jaro­sław współ­pra­cow­nik ds. ani­ma­cji bra­ter­skiej
PROWINCJA ŚW. ANTONIEGO i BŁ. JAKUBA STRZEMIĘ W POLSCE (KRAKÓW)

Moderatorzy

BRIDIO Fr. Mau­ri­zio
PROWINCJA WŁOSKA ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO (WŁOCHY PÓŁNOCNE)

MACIEJOWSKI Fr. Jan
PROWINCJA ŚW. MAKSYMILIANA M. KOLBEGO W POLSCE (GDAŃSK)

PANTHIRUVELIL Fr. Louis
PROWINCJA ŚW. MAKSYMILIANA M. KOLBEGO W INDIACH

Konsylium prawników

DI PAOLO Fr. Mau­ri­zio
PROWINCJA ŚWIĘTYCH BERNARDYNA I ANIOŁA WE WŁOSZECH (ABRUZJA)

KOPEĆ Fr. Zbi­gniew
PROWINCJA MATKI BOŻEJ NIEPOKALANEJ W POLSCE (WARSZAWA)

LEŻOHUPSKI Fr. Robert
PROWINCJA ŚW. MAKSYMILIANA M. KOLBEGO W POLSCE (GDAŃSK)

MICHOWICZ Fr. Prze­my­sław
PROWINCJA ŚW. ANTONIEGO i BŁ. JAKUBA STRZEMIĘ W POLSCE (KRAKÓW)

PANIZZOLO Fr. Fran­ce­sco
PROWINCJA WŁOSKA ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO (WŁOCHY PÓŁNOCNE)

REDONDO Fr. Valen­tín
PROWINCJA NASZEJ PANI Z MONTSERRAT W HISZPANII

SINGARIMBUN Fr. Gabriel
KUSTODIA PROWINCJALNA NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP W INDONEZJI
Pro­win­cji Wło­skiej św. Anto­nie­go Padew­skie­go (Wło­chy Pół­noc­ne)

Tłumacze

ERCOLI Fr. Aure­lio (ITA)
PROWINCJA WŁOSKA ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU (WŁOCHY ŚRODKOWE)

FOLGER Fr. Mark (ITA-ENG)
PROWINCJA ŚW. JÓZEFA Z KUPERTYNU W USA

GAJDA Fr. Sła­wo­mir (ITA-POL)
PROWINCJA MATKI BOŻEJ NIEPOKALANEJ W POLSCE (WARSZAWA)

PALACIOS VÁZQUEZ Fr. Ale­jan­dro (ESP-ITA)
PROWINCJA NASZEJ PANI Z GUADALUPE W MEKSYKU

Tłumacze symultaniczni

ADÁNEZ Fr. Juan Anto­nio (ITA-ESP)
PROWINCJA NASZEJ PANI Z MONTSERRAT W HISZPANII

BLAY Fr. Joseph (ENG-ITA)
KUSTODIA PROWINCJALNA ŚW. ANTONIEGO Z PADWY W GHANIE
Pro­win­cji Wło­skiej św. Anto­nie­go Padew­skie­go (Wło­chy Pół­noc­ne
)

CZERNIAKOWSKI Fr. Bogu­sław (ENG-POL)
PROWINCJA ŚW. MAKSYMILIANA M. KOLBEGO W POLSCE (GDAŃSK)

LISOWSKI Fr. Jacek (ESP-POL)
DELEGATURA W PERU
Pro­win­cji św. Anto­nie­go i bł. Jaku­ba Strze­mię w Pol­sce (Kra­ków
)

MARTINEZ MARTINEZ Fr. Julio Alber­to (ESP-ENG-ITA)
PROWINCJA MB ANIELSKIEJ W USA

MORETTI Fr. Luigi (ESP-ITA)
DELEGATURA NA KUBIE
Pro­win­cji Wło­skiej św. Fran­cisz­ka z Asy­żu (Wło­chy Środ­ko­we
)

RUBINO Fr. Vin­cent (ENG- ESP)
PROWINCJA MATKI BOŻEJ ANIELSKIEJ W USA

TANIZAKI Fr. Luca (GIAP- ITA)
PROWINCJA NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP W JAPONII

TOMCZAK Fr. Rado­sław (ITA-POL)
PROWINCJA MATKI BOŻEJ NIEPOKALANEJ W POLSCE (WARSZAWA)

TUSZYŃSKI Fr. Ste­fan (POL-ITA)
PROWINCJA ŚW. ANTONIEGO i BŁ. JAKUBA STRZEMIĘ W POLSCE (KRAKÓW)

TYMKO Fr. Piotr (POL-ENG)
PROWINCJA ŚW. ANTONIEGO i BŁ. JAKUBA STRZEMIĘ W POLSCE (KRAKÓW)

WILK Fr. Marek (POL-ESP)
DELEGATURA W PARAGWAJU
Pro­win­cji św. Anto­nie­go i bł. Jaku­ba Strze­mię w Pol­sce (Kra­ków
)